Historie a současnost skautingu

Na počátku skautského hnutí stál anglický generál Robert Baden-Powel, který po zkušenostech z africké Burské války viděl potřebu naučit - často zhýčkané - anglické chlapce orientovat se a přežít ve volné přírodě a kromě fyzické zdatnosti a vědomostí jim vštípit i potřebné charakterové a morální vlastnosti. Roku 1907 tedy založil skauting pro chlapce, roku 1910 pak byl založen skauting dívčí. Toto hnutí se za krátko setkalo s takovým ohlasem a přijetím, že se během několika málo let rozšířilo do většiny světa.Robert Baden-Powel

Skautské hnutí dnes sdružuje přes 40 miliónů členů ve 216 zemích a teritoriích světa, od předškolních dětí přes mládež, dospělé až po aktivní seniory, křesťany, židy, muslimy, hinduisty, buddhisty. Spojují je skautské ideály a principy, vzájemné bratrství a touha zanechat svět zase o kousek lepší.

Do Čech přinesl myšlenky skautingu prof. Antonín Benjamín Svojsík v roce 1911. Dobře však chápal, že nemůže plně kopírovat anglický model, ale je nutné uzpůsobit skauting českému a moravskému prostředí. Stál tak u zrodu specifické národní podoby skautského hnutí, jeho kniha Základy Junáctví představuje jeden z pilířů našeho skautingu.
Junák byl třikrát zakázán totalitními režimy, protože vychovává k samostatnému myšlení a odpovědnosti za sebe i za druhé. Nejprve za 2. světové války hitlerovskými okupanty, v letech 1950 a 1970 pak komunistickým režimem (v roce 1968 byl obnoven). Před statečnými muži a ženami, které prošli skautskou výchovou, se oba režimy měli na pozoru, a tak z nich mnoho skončilo na popravištích, ve vězeních a v pracovních táborech. Ani tím však nedokázaly zlomit charaktery většiny těchto lidí a nepodařilo se jim umlčet skautské myšlenky a ideály.

Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší skautskou organizací v naší republice. Má ca 44 000 členů a je tak největší výchovnou organizací mladých lidí v ČR. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou si vydobyl respekt a uznání u státních institucí, nevládních organizací i významných osobností. Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti i přírodě a držet se nepomíjejících hodnot. Junák chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladateli českého a světového skautingu.

Užitečné odkazy:

stručně o skautingu na portálu skaut.cz
historie a současnost skautingu ve světě na portálu skaut.org
historie a charakteristika českého skautingu na portálu skaut.org
některé významné osobnosti, které prošly skautskou výchovou