Informace pro rodiče

Mnoho rodičů, zvláště pak nováčků, si klade otázky, jak to v tom Junáku vlastně chodí, kolik co stojí a jestli bude o děti dobře postaráno. Právě pro ně se v následujícím textu snažíme odpovědět na nejčastější otázky.

Věkové skupiny aneb kam své děti přihlásit

 • nejmladšími členy Junáka jsou předškoláci (ve věku 5-6 let). Ne každý oddíl musí mít družinu předškoláků.
 • mladší školní věk (7-11 let) zastupují v Junáku světlušky (dívky) a vlčata (chlapci).
 • starší školní věk (11-14 let) zastupují v Junáku skauti a skautky.
 • mládež je v Junáku označována jako roveři (chlapci) a rangers (dívky). Roveři a rangers již tvoří koedukované skupiny (kmeny) a pomáhají s vedením družin nebo další činností spolku.

Jak to ve skautu / v oddíle chodí?

 • Skautská výchova a život se odehrává primárně v oddílech. A právě oddíl, početnější společenství dětí s jejich vedoucími, bude prvním skautským útvarem, se kterým se setkáte. Oddíl se skládá z družin, což jsou skupiny děvčat nebo chlapců (ca 5-10 členů) se svým vedoucím. Družiny jsou věkově i pohlavně homogenní, u oddílu to již tak být nemusí.
 • Program probíhá na pravidelných družinových schůzkách, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu tu zažívají spoustu legrace. Několikrát do roka vyrážejí děti se svými vedoucími na družinovou výpravu a v průběhu roku se konají také celooddílové nebo celostřediskové akce. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla čtrnáctidenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.
 • Zázemím pro družinovou a oddílovou činnost je klubovna. Zde probíhá většina schůzek, družiny zde mají své nástěnky, památeční a symbolické předměty i další potřebné vybavení. Správná klubovna podporuje identifikaci dětí se svou družinou a oddílem.

Kdo děti vede?

 • Nejbližšími vedoucími Vašich dětí jsou vedoucí družin. U předškoláků, světlušek a vlčat je vedoucím družiny vždy dospělý člověk. U skautů a skautek může být vedoucím dospělý, ale častěji je to někdo ze starších členů družiny nebo roverů/rangers. V každé družině zároveň probíhá malá příprava na pozdější vedení. U vlčat a světlušek si družina volí svého šestníka (pomocníka vedoucího a "představeného" družinky), u skautů a skautek je volen nebo jmenován rádce (již samostatně připravuje programy a hry, komunikuje s členy družiny, vymýšlí náměty pro činnost). Rádce později přebírá vedení družiny.
 • Každý oddíl má své vedení, reprezentované vedoucím (vůdcem) oddílu, jeho zástupcem a oddílovou radou (zahrnuje družinové vedoucí případně další pomáhající osoby). Vedoucí oddílu jsou vždy dospělí lidé, kteří prošli odbornými kurzy a mají několikaletou praxi s vedením družin.
 • Vedoucí na všech úrovních procházejí jedinečným systémem skautského vzdělávání. Rádcové družin absolvují tzv. rádcovské kurzy, družinoví vedoucí a oddíloví rádci čekatelské kurzy, zdravotníci a další zájemci akreditovanými zdravotnickými kurzy. Zdravotnické kurzy jsou povinné pro vedoucí oddílů, kteří zároveň musí složit tzv. vůdcovskou zkoušku, která rozvíjí i jejich organizační schopnosti, práci s financemi aj. Všechny typy kurzů předávají absolventům potřebné znalosti z pedagogiky, psychologie, organizace her, skautské metodiky i historie aj. Vedoucí si mohou rozšiřovat své vzdělání i na dalších skautských aktivitách nebo ve vyšších patrech skautského vzdělávacího systému.
 • Všichni vedoucí vykonávají svou činnost zdarma ve svém volném čase. Naopak velmi často své peníze investují do telefonátů rodičům a dětem, za cestovné, vybavení, vzdělávací akce, literaturu... Junák, stejně tak i naše středisko, se snaží vedoucím jejich výdaje částečně kompenzovat a podporovat je v jejich úsilí. A to nejen penězi, ale i různými slevovými a partnerskými projekty nebo motivačními akcemi.

Může být vedoucím i osoba trpící nějakou úchylkou?

 • Žijeme ve světě, kde se nenormalita v mnoha ohledech postupně stává standardem. Skauti jsou stejní lidé, jako ti mimo organizaci. Lidé s nějakou úchylkou se vyskytují ve školách, kroužcích, v církvi i v běžných rodinách. Proto to nelze zcela vyloučit. Máme ale nastaveny taková pravidla a systémy, že by podobné excesy měly být sníženy na minimum.
 • Družinoví vedoucí jsou pravidelně konfrontováni se stavem své družiny a svou prací na oddílových radách (tak trochu supervize), vedoucí oddílů často na schůzkách zaskakují a vedoucím družin dávají pravidelnou zpětnou vazbu o jejich činnosti. Všichni jsme složili skautský slib, který podobné zlé jednání vylučuje. Vedoucí oddílů a další činovníci skládají tzv. činovnický slib, kde slibují povinnost, odpovědnost a kázeň. Ve střediscích většinou (v našem to tak je) působí zkušení lidé s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou praxí, kteří jsou schopní nějaké nepatřičné jednání na základě různých indícií odhalit a zasáhnout.
 • Systém skautského vzdělávání, důsledná (i když laskavá) kontrola a povaha činnosti vedoucích (zdarma, ve volném čase, předávání morálních hodnot a ideálů) značně snižují riziko, že by některý z vedoucích vykonával svou roli kvůli osobnímu prospěchu nebo své nedostatečnosti - úchylce.

Kolik to stojí?

Poplatky se liší dle střediska i oddílu, záleží především na aktivitách, které jsou z nich hrazeny, a finanční a materiálních nárocích, které s členstvím v Junáku a skautskými aktivitami souvisí. Následující přehled slouží pro představu, s jakými výdaji je třeba počítat.

 • Členský příspěvek se v našem středisku pohybuje pod 500 Kč na dítě a rok, přičemž jsou slevou zohledněni sourozenci. Registrační poplatek zahrnuje registraci v Junáku jako spolku, prostředky na zabezpečení fungování skautského střediska a úrazové pojištění na skautských akcích. S registrací mají děti nárok bezplatně dostávat skautský časopis pro svou věkovou kategorii.
 • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), kolem 300 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
 • Cena tábora bývá v rozmezí 2 500 – 3 000 Kč za dvoutýdenní tábor.
 • Skautský kroj je úborem (stejnokrojem) pro různé slavnostní chvíle, prezentační akce i další příležitosti. Cena kroje a jeho součástí je ca 600 Kč. Pořízení kroje striktně nevyžadujeme, většinou se děcko po prvním či druhém roce působení a rozhodnutí dále skautovat samo rozhodne i pro kroj.
 • Seznam dalšího potřebného vybavení získají děti od vedení oddílů. Jedná se především o tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, obuv atd.). Většinu potřebných věcí lze najít i ve specializovaných skautských obchodech, případně v obchodech zaměřených na outdoor.

Jak dítě přihlásit?

 • Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky (získáte ji u vedoucího oddílu nebo zde v přílohách) a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program. Při všech aktivitách s oddílem (ještě před přihlášením) je dítě automaticky pojištěno.
 • Komunikujte nejlépe s vedoucím oddílu, který Vám blíže vysvětlí skautskou činnost a možnosti, představí Vás i dítě družinovému vedoucímu, pomůže rozptýlit obavy nebo Vám doporučí jiný oddíl v blízkém okolí.

A ještě stručně o skautingu

Skauting je celosvětové výchovné hnutí, založené Angličanem Sirem Robertem Baden-Powellem v roce 1907. Jako hnutí založené armádním generálem  má jasnou strukturu, řád a pravidla, v nichž se ale může svobodně rozvíjet každý ke své lidskosti. Skauting je cestou sebezdokonalování s důvěrou v hodnotu každého člověka a v možnosti zanechat svět zase o kousek lepším.  Skauting je totiž životní styl a to životní styl člověka, který se slibem zavázal plnit povinnosti k Bohu, sobě samému i druhým lidem, a řídit se skautským zákonem; životní styl rytíře - bojovníka se zlem. Být skautem znamená především být dobrým člověkem.

Skauting je také život v přírodě a v souladu s přírodou, a poznávání přírody. "Skaut" totiž znamená "stopař": je to ten, kdo se umí dívat a vidět nesmírnou krásu přírody, která byla člověku dána, ale za kterou má rovněž zodpovědnost. Ten, kdo se stal skautem, na sebe bere závazek odpovědnosti nejen za sebe, ale i za vše krásné. Skaut je ten, kdo vidí, ctí a chrání hodnoty života, které přinášejí opravdové naplnění a radost.

viz také: Co skauting nabízí? | Skautský program | Osobnosti o skautingu 

Ilustrační fotografie: