Skautská výchova

Zde naleznete bližší odpovědi na podstatu a principy skautování. Jednotlivé body jsou doplněny odkazy více přibližující danou tématiku.

Principy skautské činnosti:

Skauting je založený na principu sebevýchovy. To znamená, že každý mladý člen je považován za jedinečnou osobnost, která má již od počátku potenciál rozvíjet se ve všech směrech a převzít za svůj rozvoj zodpovědnost. Sebevýchova je „výchovou zevnitř“ - dětský člen hraje ve výchovném procesu hlavní roli - t.j. „vychovatelem“ mladého člověka je primárně on sám.

Skautská metoda je systém vzájemně provázaných prvků, které tvoří podstatu skautské činnosti a odlišují tak skautování od různých volnočasových aktivit. Tvoří ji:

 • slib a zákon
 • výchova činností
 • výchova v přírodě, v přirozeném prostředí
 • podpora dospělých
 • družinový systém
 • symbolický rámec
 • osobní růst

viz také: příklady jednotlivých oblastí  |  Charta českého skautingu

Skauting se snaží o výchovu a formování mladých lidí v tělesné, duševní i duchovní oblasti. Ideálem je člověk tělesně zdatný, psychicky vyrovnaný, který se sám dokáže orientovat ve světě, dělá svobodná rozhodnutí a přesahuje svým myšlením a jednáním materiální hodnoty. Tento stav je pro skauty ideálem, tedy něčím, k čemu mají směřovat, důvodem, proč se stále zdokonalovat a pracovat na sobě.

Skauting vychází z křesťanské tradice a snaží se o rozvoj vztahů člověka ve třech základních životních oblastech:

 • vztah k sobě samému
  • sebeúcta, sebedůvěra, přijetí vlastních dobrých stránek i chyb;
 • vztah k druhým
  • vzájemné skautské bratrství, úcta k druhým lidem, závazek konat dobré skutky, pomáhat slabším a ohroženým, zasazovat se o lepší svět;
 • vztah k Bohu
  • vztah k duchovnímu světu, hodnotám Pravdy, Krásy, Svobody, Odpovědnosti, Lásky, vědomí nesamozřejmosti života, hledání smyslu. Pro ty, kteří mají dar víry, vztah k osobnímu Bohu.

Slib, zákon, heslo

Skautský slib je osobní přísahou snažit se co nejlépe žít podle dobrých obecně lidských hodnot. Tuto přísahu skládá každý mladý člověk před skupinou sobě rovných ve chvíli, kdy se rozhodne vstoupit do hnutí. Skautským slibem se mladý člověk vědomě a dobrovolně zavazuje dodržovat skautský zákon a svým osobním úsilím („jak dovede nejlépe“) přijímá za toto rozhodnutí zodpovědnost. Analogicky k tomu a přiměřeně k věku a schopnostem skládají svůj slib i nejmladší věkové kategorie (světlušky a vlčata) a činovníci (dospělí skauti, pracující ve prospěch mladých a skautské organizace). Pro většinu skautů je jejich slib tak závazný, že se říká „jednou skautem, navždy skautem“.

Skautský slib zní:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
Složení slibu zakončují věřící skauti prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.
Skautský zákon vyjmenovává ctnosti, o které má každý ze skautů usilovat. Člověk, který si už od mládí vštěpuje zásady dobrého života, je pak snáze dokáže v dospělosti uskutečnit.

viz také: o slibu na portálu skaut.org  |  skautský slib u nás a ve světě

Skautský zákon zní:

1.Skaut je pravdomluvný.
2.Skaut je věrný a oddaný.
3.Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4.Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5.Skaut je zdvořilý.
6.Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7.Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8.Skaut je veselé mysli.
9.Skaut je hospodárný.
10.Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

viz také: skautský zákon u nás a ve světě

Skautské heslo zní: Buď připraven!

Práva a povinnosti úměrné věku

Skautský slib skládají holky a kluci zpravidla kolem dvanáctého roku věku, kdy už jsou schopní uvědomovat si závaznost svého slibu a z něj vycházející nároky. Starší členové Junáka svůj slib při různých slavnostních příležitostech obnovují, na důkaz stálé platnosti.

Mladší děti, kteří vstupují do skautských oddílů mají také své sliby a zákony. Ve chvíli, kdy se prokáže jejich ochota skautovat, rozumově chápou, co znamená něco slíbit a snažit se to dodržet a chtějí se stát světluškou / vlčetem, slibují úměrně svému věku a přebírají za své krátké a výstižné zákony.

zákon, slib a denní příkaz u vlčat a světlušek